dispozicionet

Dispozicionet

Numri i dispozicioneve Përkufizim: “Dispozicion me k elemente nga bashkësia A quhet çdo sistem i radhitur i k prej elementeve të kësaj bashkësie”.         Shembull 1 Jepen numrat...