bashkesite

Prodhimi kartezian

Përkufizim: “Prodhim kartezian i dy bashkësive A dhe B quhet bashkësia C, e formuar nga të gjitha çiftet e radhitura, ku elementi i parë i çiftit është element i A dhe elementi i dytë ësh...