Bashkësia plotësuese

 Prerja dhe bashkimi i bashkesive

 Prerja e bashkesive Përkufizim: “Prerja e dy bashkësive A dhe B quhet bashkësia C e përbërë nga elementë që janë në bashkësinë A dhe në bashkësinë B”. Simboli i prerjes është ....