Numrat Cift dhe Numrat Tek


Numrat Cift dhe Tek (Te plote)

 

Numrat cift jane numrat ,…-8, -6, -4, -2, 2, 4, 6, 8, 10, 12,… 

Cdo numer cift eshte “nje me pak” ose “nje me shume” se nje numer tek.

Numrat tek jane numrat …,-7, -5, -3, -1, 1, 3 , 5, 7, 9, 11, 13,…

qese plastike

 

Si ta dallojme nje numer tek ose cift?

Metoda 1. Shikoni shifren e fundit te numrit. Nese ajo shifer eshte 1, 3, 5, 7 ose 9 atehere ai numer eshte tek.

Shembull 1. Numri 337 eshte numer tek sepse shifren e fundit e ka 7.

Nese shifra e fundit e numrit eshte 0, 2, 4, 6 ose 8 atehere ai numer eshte cift.

Shembull 2. Numri 800 eshte numer cift sepse shifra e  fundit eshte  0.

 

Metoda 2. Nese numri nuk mund te pjestohet me 2, atehere ky numer eshte numer tek. Ne te kundert eshte numer cift.

Shembull 1. Marim numrin 33.    —->   33 : 2 = ?  numri 33 nuk pjestohet me 2 prandaj 33 eshte numer tek

Shembull 2. Marim numrin 22.    —->   22 : 2 = 11  numri 22  pjestohet me 2 prandaj 22 eshte numer cift.

 

 

Numrat Cift deri ne 100.

  Numrat  Cift    
 2  4  6  10
 12 14   16 18   20
22 24  26 28  30
 32 34  36 38   40
 42 44   46 48   50
 52 54   56 58   60
 62 64  66  68  70 
 72 74 76  78  80 
 82 84   86 88  90 
 92 94 96  98  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numrat Tek deri ne 99.

  Numrat  Tek    
 1  3  5 7  9
 11 13   15 17   19
21 23  25 27  29
 31 33  35 37   39
 41 43  45 47   49
 51 53   55 57   59
61 63 65  67  69
 71 73 75  77   79 
 81 83   85 87 89 
 91 93 95  97  99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qese plastike

Copyright © detyra.al