pjestimi i numrave natyrore

Pjesetimi i numrave natyrore

Duam të ndajmë 7 çokollata në mënyrë të barabartë për 2 femijë. Kuptohet që çdo femijë do të marr nga 3 çokollata dhe do të mbetet një çokollatë pa ndarë. Keshtu, çokollatën e mb...