njesite e gjatesise

Ushtrime te zgjidhura – njesite e gjatesise

Para se te zgjidhni ushtrimet me njesite e gjatesise, ju duhet te keni lexuar mesimin mbi njesite e matjes (klikoni linkun)   Ushtrime – njesite e gjatesise Ushtrimi 1 Sa dm ka 1 km dhe s...

Shnderrime te njesive te matjes

 Njesite e matjes, Përkufizim: Të matësh një madhësi, do të thotë të krahasosh këtë madhësi me një madhësi tjetër të të njëjtit lloj, që e merrni si njësi matjeje.   Shndërrime t...