njesia e matjes

Ushtrime te zgjidhura – njesite e gjatesise

Para se te zgjidhni ushtrimet me njesite e gjatesise, ju duhet te keni lexuar mesimin mbi njesite e matjes (klikoni linkun)   Ushtrime – njesite e gjatesise Ushtrimi 1 Sa dm ka 1 km dhe s...