miligram

Njesite matese

Njesite matese themelore Njesite matese jane madhesi fikse, te vendosura me marveshje, te cilat shprehin sasi fizike. Për të matur gjatësinë, njesia matese themelore është metri (m). Për metrin...