kembimi i njesive

Shnderrime te njesive te matjes

 Njesite e matjes, Përkufizim: Të matësh një madhësi, do të thotë të krahasosh këtë madhësi me një madhësi tjetër të të njëjtit lloj, që e merrni si njësi matjeje.   Shndërrime t...

Njesite matese

Njesite matese themelore Njesite matese jane madhesi fikse, te vendosura me marveshje, te cilat shprehin sasi fizike. Për të matur gjatësinë, njesia matese themelore është metri (m). Për metrin...