Shnderrimet e figurave gjeometrike

1. Izometria

  1. Kuptimi i izometrisë
  2. Veti të izometrisë
  3. Simetria qendrore
  4. Veti të simetrisë qendrore
  5. Figura që kanë qendër simetrie
  6. Simetria boshtore
  7. Vetitë e simetrisë boshtore
  8. Figura që kanë bosht simetrie