Shnderrime te shprehjeve shkronjore

Ne kete kapitull do te trajtojme temat:

1. Monomi dhe Polinomi

  1. Monomi. Reduktimi i monomeve të ngjashëm
  2. Polinomi
  3. Shuma dhe ndryshesa e polinomit

2. Thyesat

  1. Thyesat algjebrike racionale
  2. Thjeshtimi i thyesave
  3. Veprimet me thyesa

3. Veprimet me thyesa

  1. Shumezimi dhe pjesetimi i thyesave
  2. Shprehje me katër veprime