Njohuri plotesuese per rrethin

Ne kete kapitull do te trajtojme temat:

Loading...

1. Kendi rrethor

  1. Rrethi
  2. Zbatime të këndit rrethor

2. Rrethi jashteshkruar dhe brendashkruar trekendeshit

  1. Rrethi i jashteshkruar trekëndëshit
  2. Rrethi që kalon nëpër dy pika
  3. Vetia e përmesores së trekëndëshit
  4. Rrethi i brendashkruar trekëndëshit
  5. Zbatime të trekëndëshave brendashkruar dhe jashteshkruar

Loading...
Loading...