Mosbarazime numerike dhe inekuacione

Ne kete kapitull do te trajtojme temat:

1. Mosbarazime numerike

  1. Mosbarazime numerike
  2. Veti të mosbarazimeve numerike

2. Inekuacione me nje ndryshore

  1. Inekuacione të njëvlershëm
  2. Inekuacioni i fuqisë së parë me një ndryshore

3. Sisteme inekuacionesh dhe inekuacione te dyfishta

  1. Sisteme inekuacionesh te fuqise se pare me nje ndryshore
  2. Inekuacione të dyfishtë