Marredheniet metrike ne trekendeshin kenddrejte

Ne kete kapitull do te trajtojme temat:

1. Teorema e Pitagores

  1. Teorema e Pitagores
  2. Teorema e anasjelltë e Pitagores

2. Teoremat e Euklidit

  1. Teorema e parë e Euklidit
  2. Teorema e dytë e Euklidit