Rrethi dhe Elipsi

Në këtë kapitull do të trajtojmë temat:

1. Rrethi. Ekuacioni i rrethit

 1. Përkufizimi i rrethit
 2. Ekuacioni i rrethit
 3. Ushtrime te zgjidhura

2. Raste te vecanta te ekuacionit te rrethit

 1. Rrethi me qender në origjinën e koordinatave
 2. Rrethi tangjent me boshtin e abshisave
 3. Rrethi tangjent me boshtin e ordinatave
 4. Rrethi tangjent me boshtet koordinative

3. Ekuacioni i tangjentes dhe pingules se rrethit

 1. Ekuacioni i tangjentes se rrethit
 2. Ekuacioni i pingules në një pikë të rrethit
 3. Kushti i tangjencës së rrethit së drejtëzës me rrethit

4. Elipsi dhe ekuacioni i tij

 1. Kuptimi i elipsit
 2. Ekuacioni i elipsit