Hiperbola dhe parabola

Në këtë kapitull do të trajtojmë temat:

1. Hiperbola dhe ekuacioni i saj

  1. Hiperbola
  2. Ekuacioni i hiperboles
  3. Forma e hiperboles

2. Parabola dhe ekuacioni i saj

  1. Parabola simetrike në lidhje me boshtin e abshisave
  2. Parabola simetrike në lidhje me boshtin e ordinatave
  3. Forma e parabolës

3. Ekuacioni i tangjentes se hiperboles dhe paraboles

  1. Ekuacioni i tangjentes ne nje pike te hiperboles
  2. Ekuacioni i tangjentes ne nje pike te paraboles