Funksioni

Ne kete kapitull do te trajtojme temat:

1. Monotonia. Funksioni rrites dhe zbrites

  1. Funksioni rrites
  2. Funksioni zbrites

2. Kufizueshmeria e funksionit. Studimi i variacionit

  1. Kufizueshmeria e funksionit
  2. Studimi i variacionit

3. Krahasimi i funksioneve numerike. Veprime me funksionet numerike

  1. Krahasimi i funksioneve numerike
  2. Mbledhja e dy funksioneve numerike
  3. Veprime te tjera me funksionet

4. Çiftesia e funksionit. Funksionet periodike

  1. Çiftesia e funksionit
  2. Funksionet periodike
  3. Grafiku i funksionit periodik