Statistika dhe probabiliteti

Ne kete kapitull do te trajtojme temat:

1. Statistika. Tipari statistikor dhe mesatarja e ponderuar

  1. Tipari statistikor
  2. Efektivat
  3. Mesatarja
  4. Mesatarja e ponderuar

2. Probabiliteti

  1. Probabiliteti
  2. Ngjarje të kundërta