Shnderrimi gjeometrik dhe koordinatat

Ne kete kapitull do te trajtojme temat:

1. Izometria

 1. Kuptimi i izometrisë
 2. Veti të izometrisë
 3. Simetria qendrore
 4. Veti të simetrisë qendrore
 5. Figura që kanë qendër simetrie
 6. Simetria boshtore
 7. Vetitë e simetrisë boshtore
 8. Figura që kanë bosht simetrie

2. Kuptimi i vektorit

 1. Vektoret bashkëvizorë
 2. Barazimi i vektorëve
 3. Zhvendosja e vektorit në një pikë të dhënë

3. Ekuacioni i drejtezes

 1. Ekuacioni i drejtezes
 2. Ekuacioni i drejtezes që kalon nëpër dy pika
 3. Ekuacioni i përmesores së segmentit
 4. Drejtëzat paralele dhe pingule me një drejtëz të dhënë