Ekuacione dhe inekuacione

Ne kete kapitull do te trajtojme temat:

1. Veçimi i një shkronje në një formulë

 1. Veçimi i një shkronje në një formulë

2. Ekuacioni i fuqise se pare me nje ndryshore

 1. Ekuacioni i fuqise se pare me një ndryshore
 2. Numri i zgjidhjeve të ekuacionit të fuqisë së parë me një ndryshore
 3. Zgjidhja grafike e ekuacionit të fuqise se pare

3. Ekuacioni i fuqise se dyte me nje ndryshore

 1. Ekuacioni i fuqisë së dytë me një ndryshore
 2. Formulat e Vietes

4. Ekuacione ne forme prodhimi dhe ekuacione thyesore

 1. Ekuacionet ne forme prodhimi
 2. Ekuacione thyesore

5. Formula te thjeshtuara per zgjidhjen e ekuacionit te fuqise se dyte

 1. Formula te thjeshtuara per zgjidhjen e ekuacionit te fuqise se dyte
 2. Formulat e Vietes

6. Ekuacione trinome, bikuadrate dhe irracionale

 1. Ekuacioni trinom
 2. Ekuacionet irracionale

7. Sisteme ekuacionesh te fuqise se pare dhe te dyte me dy te panjohura

 1. Sisteme ekuacionesh te fuqise se pare me dy te panjohura
 2. Sisteme ekuacionesh të fuqisë së dytë me dy të panjohura

8. Binomi i fuqise se pare me nje ndryshore

 1. Binomi i fuqisë së parë
 2. Studimi i shënjës së binomit ax+b

9. Trinomi i fuqise se dyte me nje te panjohur

 1. Trinomi i fuqise se dyte me nje te panjohur
 2. Studimi i shënjës së trinomit

10. Mosbarazime numerike

 1. Mosbarazime numerike
 2. Veti të mosbarazimeve numerike

11. Inekuacione me nje ndryshore

 1. Inekuacione të njëvlershëm
 2. Inekuacioni i fuqisë së parë me një ndryshore

12. Inekuacione ne forme prodhimi dhe heresi

 1. Inekuacione ne forme prodhimi
 2. Inekuacione ne forme heresi

13. Sisteme inekuacionesh dhe inekuacione te dyfishta

 1. Sisteme inekuacionesh te fuqise se pare me nje ndryshore
 2. Inekuacione të dyfishtë

14. Ekuacioni eksponencial dhe logaritmik

 1. Ekuacioni eksponencial
 2. Ekuacioni logaritmik