detyra.al

Identitetet trigonometrike | Formula themelore

Formula themelore Le të kemi në rrethin trigonometrik harkun AM me vlerë x. Dimë që dhe . Njehsojmë largesën e pikës M nga origjina e koordinatave O(0;0). , pra , nga ku del . Pra, mund të s...

Vetite dhe variacioni i funksionit y = tgx

Veti të funksionit y = tgx Meqënëse , ai ekziston vetëm për ato vlera x të harqeve AM, që e kanë , domethënë për të cilat . Duke njohur shenjat e sinx, cosx dhe në bazë të formulës , n...

Variacioni i sinusit dhe kosinusit

Variacioni i sinusit Marrin në rrethin trigonometrik harkun trigonometrik me vlerë x. Për të parë se si ndryshon sinx, kur x rritet nga 0 në 2π, mjafton të shohim se si ndryshon ordinate e pik...

Progresioni gjeometrik

Formula për kufizë të çfarëdoshme të tij Progresioni gjeometrik është vargu me kufiza të ndryshme nga zero, në të cilin çdo kufizë, duke filluar nga e dyta¸është e barabartë me prodhi...