Loading...

ushtrime te zgjidhura

Ushtrime te zgjidhura – Integrali i caktuar

Ushtrime te zgjidhura – Integrali i caktuar Ushtrimi 1 Të njehsohen integralet: a) b) c) Loading...   Zgjidhje a) Zbatojmë vetitë e integralit të caktuar:   b) Loading...   c) Nga...

Integrali i caktuar

Përkufizimi i integralit të caktuar Dimë se dy primitive të të njëjtit funksion f ndryshojnë nga njëri-tjetri me një konstante, pra . Duke zëvëndësuar x=b dhe x=a, kemi: dhe nga ku: ose ....

Ekuacioni i tangjentes se hiperboles dhe paraboles

Ekuacioni i tangjentes ne nje pike te hiperboles Jepet hiperbola me ekuacion . Ekuacioni i tangjentes me hiperbolën në pikën ka trajtën ku k është koeficienti këndor i tangjentes. Loading... N...

Ekuacioni i tangjentes dhe pingules se rrethit

Ekuacioni i tangjentes se rrethit Kemi mësuar që ekuacioni i rrethit ka trajtën . Në këtë artikull do të trajtojmë shkurtimisht ekuacionin e tangjentes së rrethit. Ekuacioni i tangjentes së...

Raste te vecanta te ekuacionit te rrethit

Raste te veçanta te ekuacionit te rrethit Kemi disa raste të veçanta te ekuacionit të rrethit. Do ti shikojmë ato me radhë: Rrethi me qender në origjinën e koordinatave Loading... Në këtë r...

Perkulshmeria e funksionit. Pikat e infleksionit

Perkulshmeria e funksionit Përkufizim 1: Nëse tangjentja në çdo pikë të vijës ndodhet nën vijë, atëherë vija quhet e lugët në I. Përkufizim 2: Nëse tangjentja në çdo pikë të vijës ...

Vlera me e madhe dhe me e vogel e funksionit

Vlera me e madhe dhe me e vogel e funksionit Nëse funksioni f është i vazhdueshëm në segmentin , atëherë ai merr në këtë segment vlerën e vet më të madhe dhe vlerën e vet më të vogël....

Derivati i funksionit te perbere

Derivati i funksionit te perbere Teoremë: Le të jetë një funksion i përcaktuar në intervalin I dhe një funksion i përcaktuar në intervalin J që e përfshin bashkësinë e vlerave të u. Nës...

Derivati i funksionit te rendit te dyte

Derivati i funksionit te rendit te dyte Në qoftë se ekziston derivati i funksionit f’ ku në pikën , ai quhet derivat i dytë (ose derivat i rendit II) i funksionit f në pikën x dhe shënohet &...

Na vizitoni në faqen tonë të facebook.
Facebook
Loading...