Loading...

ushtrime te zgjidhura matematike

Ushtrime te zgjidhura – Integrali i caktuar

Ushtrime te zgjidhura – Integrali i caktuar Ushtrimi 1 Të njehsohen integralet: a) b) c) Loading...   Zgjidhje a) Zbatojmë vetitë e integralit të caktuar:   b) Loading...   c) Nga...

Ekuacioni i tangjentes se hiperboles dhe paraboles

Ekuacioni i tangjentes ne nje pike te hiperboles Jepet hiperbola me ekuacion . Ekuacioni i tangjentes me hiperbolën në pikën ka trajtën ku k është koeficienti këndor i tangjentes. Loading... N...

Derivati i funksionit te perbere

Derivati i funksionit te perbere Teoremë: Le të jetë një funksion i përcaktuar në intervalin I dhe një funksion i përcaktuar në intervalin J që e përfshin bashkësinë e vlerave të u. Nës...

Variacioni i sinusit dhe kosinusit

Variacioni i sinusit Marrin në rrethin trigonometrik harkun trigonometrik me vlerë x. Për të parë se si ndryshon sinx, kur x rritet nga 0 në 2π, mjafton të shohim se si ndryshon ordinate e pik...

Na vizitoni në faqen tonë të facebook.
Facebook
Loading...