Rrjedhime nga aksiomat

Drejtezat dhe planet. Vetite themelore te planit

Drejtezat dhe planet Disa koncepte themelore Gjeometria në hapësirë (stereometria) studion figurat gjeometrike, pikat e të cilave nuk ndodhen të gjitha në një plan. Për shembull, kemi trupat g...

Na vizitoni në faqen tonë të facebook.
Facebook