Loading...

matematike

Tabela e pjesetimit

Tabela e pjesetimit Kjo është tabela e pjesetimit nga 1-10: 1 ÷ 1 = 1 2 ÷ 1 = 2 3 ÷ 1 = 3 4 ÷ 1 = 4 5 ÷ 1 = 5 6 ÷ 1 = 6 7 ÷ 1 = 7 8 ÷ 1 = 8 9 ÷ 1 = 9 10 ÷ 1 = 10 11 ÷ 1 = 11 12...

Teza e Matematikes, Matura 2018 (alternativa)

Teza e Matematikes, Matura Shtetërore (alternativa) Këtu do të zgjidhim ushtrimet me alternativa nga teza e maturës 2018 Për pyetjet 1-13 rrethoni vetëm shkronjën që i përgjigjet alternativë...

Ushtrime te zgjidhura – Integrali i caktuar

Ushtrime te zgjidhura – Integrali i caktuar Ushtrimi 1 Të njehsohen integralet: a) b) c) Loading...   Zgjidhje a) Zbatojmë vetitë e integralit të caktuar:   b) Loading...   c) Nga...

Metoda e zevendesimit dhe integrimi me pjese

Metoda e zevendesimit Duke parë tabelën e integraleve themelore, vëmë re se ajo nuk përmbanë integralet e të gjitha funksioneve të zakonshme themelore. Gjithashtu, nuk ka rregulla për integra...

Ekuacioni i tangjentes se hiperboles dhe paraboles

Ekuacioni i tangjentes ne nje pike te hiperboles Jepet hiperbola me ekuacion . Ekuacioni i tangjentes me hiperbolën në pikën ka trajtën ku k është koeficienti këndor i tangjentes. Loading... N...

Ekuacioni i tangjentes dhe pingules se rrethit

Ekuacioni i tangjentes se rrethit Kemi mësuar që ekuacioni i rrethit ka trajtën . Në këtë artikull do të trajtojmë shkurtimisht ekuacionin e tangjentes së rrethit. Ekuacioni i tangjentes së...

Perkulshmeria e funksionit. Pikat e infleksionit

Perkulshmeria e funksionit Përkufizim 1: Nëse tangjentja në çdo pikë të vijës ndodhet nën vijë, atëherë vija quhet e lugët në I. Përkufizim 2: Nëse tangjentja në çdo pikë të vijës ...

Vlera me e madhe dhe me e vogel e funksionit

Vlera me e madhe dhe me e vogel e funksionit Nëse funksioni f është i vazhdueshëm në segmentin , atëherë ai merr në këtë segment vlerën e vet më të madhe dhe vlerën e vet më të vogël....

Na vizitoni në faqen tonë të facebook.
Facebook
Loading...